Personuppgiftspolicy

Bäste/bästa användare,

organisationsnummer med adress Sankt Eriksgatan 121, 113 43 Stockholm (“vi” eller “oss”) tillhandahåller internetbaserade informationstjänster avseende åtkomst, tillhandahållande och förmedling av kontaktuppgifter rörande företag och privatpersoner (”Tjänsten”), som genom micrositer och baserat på kundens uppgifter, bereder tillgång till tjänster som tillhandahålls av tredje parter. När vi tillhandahåller Tjänsten, kommer vi att i egenskap av personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss. Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”), är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, till exempel namn och adress men också möjligen lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser. Vi kan komma att samla in informationen som beskrivs nedan som kan inkludera dina personuppgifter.

Detta dokument utgör en policy rörande vår insamling, användning och behandling av personuppgifter, vilka vi kan komma att dela personuppgifter med och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. När du använder Tjänsterna kommer vi att behandla personuppgifter för flertalet ändamål, vilka listas nedan.

Personuppgifter som behandlas, Ändamål och Laglig grund

Personuppgifter som behandlas för att kunna tillhandahålla våra tjänster

Vi samlar in och använder följande personuppgifter för att leverera och upprätthålla ändamålsenliga och säkra Tjänster när du skickar en kontaktförfrågan eller ringer en av våra kunder via Tjänsterna:

  • namn;
  • e-postadress;
  • telefonnummer;

Ditt namn, e-postadress och telefonnummer behandlas för att:

  • administrera integration med tredje parts tjänster, tillhandahålla, personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten och tillhandahålla Tjänsten baserat på vårt berättigade intresse att administrera och tillhandahålla dig Tjänsten;

Baserat på ditt lämnade samtycke till oss kommer vi att använda den information du tillhandahåller till oss genom kontaktformuläret eller genom telefonsamtal mellan dig och tredje part i samband med ditt användande av Tjänsten för att:

  • förbättra och utveckla Tjänster och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten för att genomföra uppföljning med våra kunder samt ta fram nya produkter och tjänster som tillgodoser dina och våra kunders önskemål; och
  • administrera integration med tredje part för att tillhandahålla, personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten.

Känsliga personuppgifter

När vi tillhandahåller Tjänsterna till företag verksamma inom hälso- och sjukvård, som exempelvis tandläkartjänster och plastikkirurgi, kan vi komma att behandla känsliga personuppgifter. Sådana känsliga personuppgifter avser personuppgifter som du lämnat genom kontaktformuläret eller telefonsamtal i samband med ditt användande av Tjänsten till en sådan tredje part som utför dessa tjänster, och behandlas av oss på laglig grund genom att du har lämnat ditt samtycke enligt ovan.

Tekniska data och lokaliseringsuppgifter

När du använder Tjänsterna kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:

Vi kommer använda tekniska data och lokaliseringsuppgifter för att:

  • säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten baserat på vårt berättigade intresse att se till att våra Tjänsten inte missbrukas för att skydda oss själva och våra andra användare;
  • säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten baserat på vårt berättigade intresse att se till att våra Tjänsten inte missbrukas för att skydda oss själva och våra andra användare;
  • samla in statistik om tjänsterna för att administrera integration med tredje parts tjänster, för vårt berättigade intresse att tillhandahålla och förbättra upplevelsen av Tjänsten, samt föra statistik över Tjänsten; och
  • för att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet baserat på vårt berättigade intresse att skydda vårt företag, våra Tjänsteanvändare och annan tredje part.

För behandling av aktiviteter som grundar sig på vårt berättigade intresse har vi gjort en avvägning mellan vikten av vårt berättigade intresse och vad personuppgiftsbehandlingen innebär för dina intressen och din rätt till privatliv, och kommit fram till att vårt berättigade intresse kan utövas utan ett intrång i din rätt till privatliv som förhindrar personuppgiftsbehandlingen.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänsterna, såvida det inte finns en juridisk skyldighet att lagra personuppgifterna längre. Namn, telefonnummer, e-postadress, postnummer och den fritextinformation som du lämnar till oss om vad du behöver hjälp med lagras i 18 månader. Lokalisering- och teknisk data lagras i 26 månader.

Överföring av personuppgifter

Du bör vara medveten om att när du använder våra tjänster kommer du att hänvisas till det företag du kontaktar med ditt ärende, vilket vi förmedlar. De är personuppgiftsansvariga för den insamling och behandling av personuppgifter de utför, detta ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn som de tillhandahåller dig kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig.

Dina rättigheter enligt EU-lagstiftning

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig, begär du ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

Du har även rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och baserat på andra lagliga grunder kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter, med undantag för direkt marknadsföring.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta , Sankt Eriksgatan 121, 113 43 Stockholm. För att försäkra oss om att du erhåller ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-postadress som användes vid registrering.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan hitta mer information om lokala dataskyddsmyndigheter genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Övriga saker du behöver veta

Meddelande om ändringar

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom kungörande på denna webbsida. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför den Europeiska unionen eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Information som vi erhåller om dig när du använder Tjänsten, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policys, eller annars för att förebygga skada.